Akademia Bliżej

Certyfikacja - Mediacje

Uczestnik kursów Akademia Profesjonalnego Mediatora po spenieniu wymogów zgodnie z ZRK może podejsc do systemu certyfikacji VCC w kwalifikacji Mediacje cywilne i gospodarcze.
Certyfikat ukończenia kursu zawiera opis efektów uczenia się.
Kursy kończą się egzminem VCC w formie pismenej oraz praktycznej.
Certyfikacja jest realizowana z zapewnieniem rozdzielności funkcji.
 
Akademia Bliżej posiada uprawnienia, jak również status Partnera Egzaminacyjnego Instytucji Certyfikującej, tj. Fundacji VCC w zakresie kwalifikacji takich, jak „Mediacje cywilne” oraz „Mediacje gospodarcze”.
Prowadzimy szkolenia przygotowujące do certyfikacji w systemie bezpośrednim oraz tzw. „hybrydowym”. Oznacza to, że tradycyjne metody nauczania uzupełniane są
o e-learning, a także konsultacje z mentorem i doradcą walidacyjnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu oferujemy Państwu możliwość wszechstronnego i nieograniczonego dostępu do źródeł wiedzy oraz zdalnego kontaktu z naszymi ekspertami.
Ideą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim troska o rzetelne przygotowanie Uczestników szkoleń do Egzaminu certyfikującego połączona
z intencją dostosowania naszych usług szkoleniowych do Państwa indywidualnych potrzeb.
Wymagania dotyczące walidacji/certyfikacji kwalifikacji w zakresie „Prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” określone zostały szczegółowo w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 roku.
Kod kwalifikacji w ZRK: 5C381800023
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 1198).
Wymagania poprzedzające dla Kandydatów:
Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie
4 PRK.
W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo dojrzałości.
Wymagania dotyczące walidacji/certyfikacji kwalifikacji w zakresie „Prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” określone zostały szczegółowo w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018r.
Kod kwalifikacji w ZRK: 6C381900001
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz.1201).
Wymagania poprzedzające dla Kandydatów:
Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie
6 PRK, potwierdzoną kwalifikację rynkową Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach cywilnych
 oraz udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 5 mediacji w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do walidacji.
W celu weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia do walidacji należy dostarczyć:
  • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Certyfikat kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych
    i pozasądowych w sprawach cywilnych”
  • Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej pięciu mediacji
    w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5-ciu lat przed przystąpieniem do walidacji.
Szczegóły dot.certyfikacji Prowadzenie mediacji sądowych i ppzasądowych cywilnych:
https://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/lista-select-competences/prowadzenie-mediacji-sadowych-i-pozasadowych-w-sprawach-cywilnych/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z doradcą walidacyjnym.
certyfikacjaVCC@wp.pl 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone