Akademia Bliżej

Certyfikacja kompetencji

Kursy / szkolenia licencjonowane w systemie VCC
Akademia Bliżej po pozytywnym przejściu procesu akredytacji jest certyfikowaną Akademią Edukacyjną VCC w module Coaching,Mediacje odpowiadającą za proces edukacyjny, prowadząc proces kształcenia zgodnie ze standardem VCC. Firma szkoleniowa zapewnia  kształcenie w oparciu 
o wystandaryzowane materiały szkoleniowe oraz kadrę dydaktyczną, posiadającą stosowne uprawnienia. Kadra szkoleniowa  firmy posiada akredytację Trenera  VCC, przeszła etap weryfikacji osiągnięć i doświadczenia zawodowego oraz weryfikację wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze. Potwierdzenie wysokiej wiedzy i umiejętności trenerów stanowił egzamin - zgodny z metodologią VCC.
Standard certyfikacji VCC oparty jest na systemie egzaminów potwierdzających posiadanie kompetencji do wykonywania określonych zadań, czynności, zawodów. Proces egzaminacyjny weryfikuje wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, kompetencje psychospołeczne charakterystyczne dla poszczególnych zawodów. Egzaminy przeprowadzane są przez Partnerów Egzaminacyjnych. Partnerzy Egzaminacyjni ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu egzaminowania w sposób określony w procedurach. Po spełnieniu wymagań  Akademia Bliżej podpisała umowę licencyjną
i uzyskała status Partnera Egzaminacyjnego VCC w module Coaching.

Nr licencji AE-001-152-Akademia Edukacyjna VCC
Nr licencji PE-001-151 Partner Egzaminacyjny VCC
W celu przeprowadzania egzaminów, Akademia Bliżęj jako Partner Egzaminacyjny VCC zapewnia:
 • Konsultanta VCC - czyli osobę, która zna założenia standardu i potrafi udzielić informacji na jego temat zainteresowanym stronom.
 • Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC - do przeprowadzania egzaminów teoretycznych.
 • Salę wyposażoną w stanowiska komputerowe, z dostępem do Internetu.
 • Egzaminatora VCC - do przeprowadzania egzaminów praktycznych.
Idea szkoleń połączonych z certyfikacją VCC ściśle wpisuje się w zasadę,iż zakres i tematyka szkoleń jest związana z profilem zawodu coacha i mediatora oraz  daje możliwość podwyższenia kwalifikacji z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu certyfikatem VCC .
Po zakończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie o ukończonym szkoleniu na podstawie & 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Certyfikacja  / akredytacja VCC
Cechy oferowanego systemu potwierdzania kwalifikacji:
 • ujednolicony standard sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 • zgodny z krajowymi i unijnymi wytycznymi w zakresie polityki edukacyjnej,
 • zgodny z oczekiwaniami i wymaganiami współczesnego rynku pracy
 • umożliwiający uzupełnienie i aktualizację kompetencji w ramach już posiadanych kwalifikacji,
 • pozwalający na przygotowanie w pełni wykwalifikowanego pracownika, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.
Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu /akredytacji VCC:
 • profesjonalizacja usług  świadczonych przez coachów, mediatorów
 • możliwość rozwoju zawodowego, w sposób zgodny z krajowymi i europejskimi standardami,
 • możliwość udokumentowania własnego rozwoju zawodowego (certyfikat, referencje),
 • możliwość zatrudnienia w komercyjnych Instytucjach ,działach HR przedsiębiorstw, kancelariach mediacyjnych
 
Vocational Competence Certificate (VCC) -to jednolity system certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia,
który został zatwierdzny przez PARP na liście certyfikatów/akredytacji/standardów uwiarygodniających usługi rozwojowe świadczone przez podmiort szkolące.
Idea VCC narodziła się w 2007 roku
 
 • Idea VCC powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy. 
 • Analiza badawcza i prognozy Fundacji VCC są zgodne z koncepcjami Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie w programach operacyjnych dotyczących mobilności zawodowej w latach 2007-2013 oraz w sposób szczególny sposób w latach 2014-2020.
 • Są one również odpowiedzią na działania wokół Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, mającej na celu promocję mobilności zawodowej pracowników oraz ułatwienie uczenia się przez całe życie.
VCC w strategii Unii Europejskiej
 System certyfikacji kompetencji zawodowych VCC, zgodny jest z założeniami:
 • Strategii Europa 2020, przyczyniając się do realizacji jej celów w obszarze zatrudnienia.
 • Systemem CELAN, mający na celu promowanie języków obcych w biznesie na rzecz konkurencyjności i zatrudniania.
 • Europejskim Systemem Transferu Punktów Kredytowych dla Celów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego ECVET, umożliwiający gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się, niezależnie od okoliczności, w jakich przebiegał proces uczenia się
W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych. 

www.vccsystem.eu


Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone