Akademia Bliżej

Akademia Coachingu - 60 h

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Opis kursu:

   
Coachcing jest jedną z wielu praktycznych form rozwoju osobistego. Zorientowany jest na doskonalenie kompetencji, umiejętności i postaw procesu uczenia się To jedna z najbardziej akceptowanych umiejętności prowadzących do rozwoju ludzkiego. Jest to inny sposób postrzegania ludzi w, sposób znacznie bardziej optymistyczny niż ten do którego większość z nas przywykła, a jego rezultatem jest inne podejście do ludzi, w tym nas samych, porzucenia starych nawyków i wyzwolenia się od bezużytecznych sposobów myślenia. Wszędzie i w każdej instytucji, każdej korporacji, każdej szkole i każdej strukturze społecznej występuje zapotrzebowanie na to co oferuje coaching.
   
Coaching daje takie możliwości zarówno menedżerowi jak i jego podwładnym, jest procesem nauki i stwarzania nowych możliwości do ciągłego, świadomego rozwoju. Uwalnia ludzki potencjał maksymalizowania własnej efektywności.
   
Coaching to nie tylko technika, którą można zastosować w przypadku wystąpienia określonych okoliczności. Jest to sposób zarządzania, odnoszenia się do ludzi, myślenia, sposób bycia.
   
Jak każda inna forma pracy nad zmianą i rozwojem, ma swoją metodologię ,ogólną strategię oddziaływania i konkretne czynności, poprzez które coach pracuje z wartościami, motywacją celami czy działaniami klienta.
    
Jest to  metoda osobistego i zawodowego doskonalenia, która opiera się na założeniu, że wszystko, czego potrzebujemy do osiągania życiowych celów, już mamy. Trzeba tylko nauczyć się te zasoby wykorzystywać. Coaching to metoda pracy, która pozwala rozpoznać własny potencjał i skorzystać z niego. Podczas procesu coachingowego wydeptuje się ścieżkę do własnych talentów, możliwości, umiejętności, o których być może nie miało się nawet pojęcia.
    
We współczesnych organizacjach, w których zmiana jest stanem permanentnym ,przed pracownikiem i jego menedżerem stoją zupełnie nowe zadania Ciągła praca nad dostrzeganiem mocnych stron, budowaniem osobowych relacji z innymi ludzmi, pogłębianie samoświadomości staje się bazą skuteczności biznesowej. Akademia Coachingu uczy umiejętności elastycznego odnalezienia się pracownika i lidera w różnych rolach rolach ,ponieważ sztuka budowania zdrowych relacji pomaga w kryzysie odnieść sukces komercyjny.

Od 2014 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawód coacha oficjalnie funkcjonuje w Polsce pod nazwą: trener osobisty (coach, mentor, tutor). Jest to niewątpliwie zawód przyszłości. 

Coaching jest jedną z najskuteczniejszych metod osiągania pożądanych wyników poprzez wsparcie i przyspieszenie rozwoju w obszarze osobistym i biznesowym. 

Akademia Coachingu odpowiedzią na potrzeby rynku, na którym coraz więcej osób poszukuje trenerów rozwoju osobistego, pomagających w pracy nad celami i poprawą jakości życia. 

Nasz kurs coachingu i jego program jest zgodny ze standardami ICF (International Coach Federation) oraz systemu kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych w standardach Vocational Competence Certificate w zakresie doskonalenia umiejętności coachów oraz istoty coachingu. Akredytacja VCC została uznana przez PARP w Rejestrze Usług Rozwojowych.

Szkolenie jest treningiem umiejętności coacha oraz zastosowania wiedzy technicznej
w procesie coachingu zgodnie z Kluczowymi Kompetencjami Coachingu ICF i VCC. 

Adresaci:
 • osóby które chcą zdobyć nowy zawód - trenera osobistego - coacha
 • psycholodzy, psychoterapeuci, nauczyciele, mediatorzy chcących poszerzyć zakres wiedzy
 • coachowie którzy chcą przygotować się do akredytacji ICF
 • coachów, którzy chcą ubiegać się o akredytację VCC
 • trenerzy
 • prawnicy, adwokaci
 • menadżerowie, osoby pracujące na stanowiskach trenerów wewnętrznych oraz stanowiskach w HR, którzy chcą zdobyć narzędzia i umiejętności do pracy ze swoimi zespołami.

Program Akademii Profesjolalnego Coachingu zawiera:

Moduł I
 • Podstawowe informacje o coachingu
 • Na czym polega coaching?
 • Kim jest coach? - Postawa i kompetencje coacha;
 • Kodeks Etyczny wg. International Coach Federation;
 • Metoda SMART, umiejętność stawiania celów pozytywnych, doprecyzowanie celów, definiowanie własnych zasobów i określanie możliwości ich realizacji, definiowanie własnych wartości oraz określanie sposobów ich realizacji i przejawów

Moduł II
 • "Coaching – możliwości rozwoju"
 • Definicje i rodzaje coachingu;
 • Model coachingu
 • Siedem zasad coachingu
 • Coaching jako proces - etapy procesu coachingu;
 • Wybrane kompetencje coacha wg. standardów International Coach Federation - aktywne słuchanie, zadawanie trudnych pytań, zawieranie kontraktu z klientem, budowanie relacji z klientem opartych na zaufaniu, komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • Okno Johari w coachingu
 • Komunikacja synergiczna
 • Inteligencja emocjonalna
 • Wirtualna oś czasu
 • Metafory i symbole
 • Opowiadanie historii
 • Sztuka zadawania pytań i ich moc 

Rozliczanie efektów coachingu:
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Metody mierzenia efektywności coachingu - czterostopniowa skala Kirkpatrica
 • Możliwości rozwoju ścieżki kariery coacha - dostępne szkoły coachingu i akredytacje
 • Coaching a inne dyscypliny - różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami
 • Model GROW w coachingu - etapy modelu GROW w procesie coachingu
 • Planowanie i ustalanie celów
 • Kształtowanie relacji coacha w zależności od typu osobowości klienta 

Moduł III
 • Coaching – budowanie świadomości
 • Zrozumienie zjawiska i motywacje do bycia coachem, struktura procesu coachingu
 • Modele stosowane w coachingu 
 • Techniki i narzędzia stosowane w coachingu
 • Spojrzenie z wielu perspektyw
 • Model ABC
 • Wybrane kompetencje coacha 
 • Praktyczne aspekty coachingu
 • Budowanie doświadczenia 
 • Coach-wgląd w siebie
 • Samoświadość coacha 

Moduł IV
 • Czynniki wywołujące zmiany
 • Dialog wewnętrzny i samoocena
 • Emocje
 • Autentyzm i negatywizm
 • Przekonania ograniczające i reguły postępowania z nimi
 • Brak motywacji do dokonywania zmian
 • Hierarchia poziomów logicznych
 • Pokonywanie kolejnych poziomów logicznych
 • Motywacja 

Moduł V
 • Coaching-pułapki i metody ich unikania
 • Projekcja psychologiczna
 • Kontrprzeniesienie i inspiracja
 • Dystans i interpretacja
 • Inne zagadnienia związane z dynamiką procesu coachingu 

Coaching/mentoring indywidualne sesje bezpośrednie lub na skypie dla osób,
które chcą przygotować się do akredytacji VCC 


Mentoring-ocena kompetencji zgodnie z International Coach Federation
 1. Wypełnianie zobowiązań zawartych w kodeksie etycznym
 2. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
 3. Obecność coachingowa-podążanie oraz tworzenie spontanicznej relacji
 4. Aktywne słuchanie
 5. Umiejętność zadawania pytań, które prowadzą do uzyskania informacji dających klientowi najwięcej korzyści ,dopytywanie o sedno
 6. Bezposrednia komunikacja-stosowanie języka, który najsilniej pozytywnie porusza klienta
 7. Budowanie świadomości
 8. Projektowanie działań, umiejętność stworzenia z klientem możliwości do ciągłego uczenia się oraz do podejmowania nowych działań
 9. Planowanie i wytyczanie celów-efektywnego planu działania
 10. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem-utrzymanie uwagi klienta na tym co ważne
Trenerzy:
Kurs prowadzą akredytowani coachowie na poziomie  PCC International Coach Federation,
akredytowani coachowie/trenerzy Vocational Competence Certificate
Koordynator kursu:Roman Cieśla

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone