Akademia Bliżej

Mediacje w administracji

Kodeks Postępowania  Administracyjnego wprowadza nowy sposób rozwiązania sporu - mediację.
Kto, z kim i w jakich sprawach będzie mógł ją prowadzić?


Mediacja w postępowaniu administracyjnym, aspekty prawne:
                                                            
Program kursu zawiera:
 1. Mediacja jako instrument usprawnienia postępowania administracyjnego, oraz skutecznego zapobiegania przewlekłości postępowania i polubownego załatwiania kwestii spornych, założenia ustawodawcy, krytyczne uwagi doktryny, dotychczasowe wykorzystanie mediacji w sądownictwie administracyjnym.
 2. Mapa zmian czyli mediacja jako uregulowana w nowy sposób instytucja postępowania administracyjnego - szczegółowe omówienie przepisów, zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.:
 • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
 • dobrowolność mediacji;
 • procedura mediacyjna;
 • kwestie poufności;
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
 • koszty mediacji.
 • wymagania dotyczące mediatorów
 
 1. Mediacja a ugoda administracyjna. Postulat upowszechnienia ugody administracyjnej i jej niekonieczny związek z postępowaniem mediacyjnym
 • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” - art. 114 k.p.a.
 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
 • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy
 • forma ugody, konsekwencje prawne zawarcia ugody
 1. Analiza potencjalnej skuteczności mediacji poprzez porównanie do funkcjonowania instytucji mediacji w postępowaniu sądowym:
 • dyskusja czy faktycznie mediacja doprowadzi do zmniejszenia przewlekłości postępowania
 • kwestia de lege ferenda czyli umowa administracyjna
 1. Pokaz symulacji mediacji.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone