Akademia Bliżej

Mediacje w administracji

Nowelizacja Kodeks Postępowania  Administracyjnego wprowadza nowy sposób rozwiązania sporu – mediację. Kto, z kim i w jakich sprawach będzie mógł ją prowadzić?

 Mediacja w postępowaniu administracyjnym, aspekty prawne:
                                                            
Program:
1.mediacja jako instrument usprawnienia postępowania administracyjnego, oraz skutecznego zapobiegania przewlekłości postępowania i polubownego załatwiania kwestii spornych, założenia ustawodawcy, krytyczne uwagi doktryny, dotychczasowe wykorzystanie mediacji w sądownictwie administracyjnym,
2.mapa zmian czyli mediacja jako uregulowana w nowy sposób instytucja postępowania administracyjnego –, szczegółowe omówienie przepisów, zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.;
 • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
 • dobrowolność mediacji;
 • procedura mediacyjna;
 • kwestie poufności;
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
 • koszty mediacji.
 • wymagania dotyczące mediatorów
 
3.Mediacja a ugoda administracyjna. Postulat upowszechnienia ugody administracyjnej i jej niekonieczny związek z postępowaniem mediacyjnym
 • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” - art. 114 k.p.a.;
 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
 • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
 • forma ugody, konsekwencje prawne zawarcia ugody;
4. analiza potencjalnej skuteczności mediacji poprzez porównanie do funkcjonowania instytucji mediacji w postępowaniu sądowym,
 • dyskusja czy faktycznie mediacja doprowadzi do zmniejszenia przewlekłości postępowania,
 • kwestia de lege ferenda czyli umowa administracyjna,
5.Pokaz symulacji mediacji

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone