Akademia Bliżej

Warsztat konstruowania dokumentów mediacyjnych – 20 h

Kompetencje społeczne:
kurs certyfikowany VCC i trening umiejętności społecznych

We współczesnych organizacjach ,w których zmiana jest stanem permanentnym, przed pracownikiem i jego menedżerem stoją zupełnie nowe zadania. W cywilizacji wiedzy, gdy ilość informacji w każdej dziedzinie nieustannie się zwiększa, trzeba budować synergicznie działające zespoły, czerpiące satysfakcję z uczenia się, poszukiwania nowych rozwiązań. Poczucie własnej wartości, które zawsze stanowiło ważną potrzebę psychologiczną, stało się pilną potrzebą ekonomiczną -cechą nieodzowną dla umiejętności przystosowania się w coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym świecie. Ciągła praca nad dostrzeganiem mocnych stron, budowaniem osobowych relacji z innymi ludźmi, pogłębianie samoświadomości staje się bazą skuteczności biznesowej. Akademia Kompetencji Psychospołecznych  uczy umiejętności odnalezienia się przyszłego pracownika i lidera w rolach negocjatora, mediatora, trenera, coacha, ponieważ sztuka budowania zdrowych relacji pomaga w kryzysie odnieść sukces komercyjny.
Kompetencje społeczne można określić, jako kluczowe kompetencje określające relacje z innymi. Jest to zbiór kompetencji psyhcologicznych, które decydują o umiejętności skutecznego zastosowania pozostałych posiadanych kompetencji, w tym kompetencji zawodowych. Aktualnie kompetencje te wydają się być jednymi z bardziej kluczowych, zarówno w zakresie rozwoju kariery zawodowej, budowania relacji biznesowych jak również towarzyskich.
W ramach treningu doskonalimy umiejętności w zakresie: komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, autoprezentacji, zarządzania czasem, przywództwa, inteligencji emocjonalnej oraz samoświadomości.

Dlaczego warto?
Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności:
 

 • rozumienia samego siebie (emocje, cele, silne i słabe stron),
 • rozumienia innych (empatia),
 • komunikowania celów i potrzeb,
 • realizacji celów przy jednoczesnym budowaniu i zachowaniu dobrych stosunków z osobami w naszym otoczeniu,
 • efektywnego pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych, współpracy, współdziałania i odpowiedzialności w grupie i otoczeniu,
 • budowania więzi emocjonalnych z innymi ludźmi,
 • osiągnięcia celów społecznych i jednostkowych z równoczesnym zachowaniem dobrych stosunków z partnerami interakcji,
 • mówienia i bycia rozumianym,
 • określania praw własnych i praw innych oraz stawiania granic,
 • zarządzanie czasem
 • zarządzania własną energią na wszystkich poziomach,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • budowania własnego wizerunku,
 • prowadzenia wystąpień publicznych,
 • identyfikacji i rozwijania cech lidera,
 • pracy zespołowej i zasad wpływania na innych.
 • Moduły tematyczne/ szkoleniowe
 • Skuteczna komunikacja: współpraca i współdziałanie

Asertywność
Zarządzanie sobą w czasie
Radzenie sobie ze stresem
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Sytuacje konfliktowe a empatia
Emocje-zarządzanie nimi
Przywództwo i wywieranie wpływu
Budowanie poczucia własnej wartości
Skuteczne wyznaczanie celów
Kompetencje emocjonalne: rozwój inteligencji emocjonalnej- trening
Trening kompetencji psychologicznych ( relacje samym z sobą):
Budowanie samoświadomość
poczucie własnej wartości oraz samokontroli
Kompetencje prakseologiczne ( nasz stosunek do działania)
Motywacja
Zdolności adaptacyjne
Sumienność
Zapraszamy na kurs certyfikowane VCC: Kompetencje społeczne oraz na trening umiejętności społecznych w poszczególnych modułach tematycznych lub  kursie certyfikowanym VCC
 

   Radzenie sobie z emocjami-trening umiejętności

Program kursu zawiera:

Dlaczego regulacja emocji jest taka ważna?
Elementy Racjonalnej Terapii Zachowań wykorzystywane w mediacji rodzinnej
Model ABCD emocji
Myśli irracjonalne i racjonelne w konflikcie
Mediacja skoncentrowana na rozwiązaniach.
Rozwój dyspyplini emocjonalnej i samokontroli

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - kurs podstawowy I stopnia - 80 h

Program kursu zawiera:

Terapia

 • Co to jest terapia krótkoterminowa (versus długoterminowa)
 • Korzenie terapii krótkoterminowej

Historia TSR

 • Definicja podstawowa TSR
 • Powstawanie TSR
 • Związki TSR z innymi modelami/ teoriami

Teoria TSR

 • Założenia TSR
 • Filozofia centralna

Ogólne zagadnienia psychologii a TSR

 • Spojrzenie na człowieka w TSR
 • Rozumienie psychopatologii, diagnozy i rozpoznania
 • Język klienta
 • Wyjaśnianie a rozwiązywanie

Rodzaje relacji terapeutycznych

 • Rozmowa poza problemem
 • Komplementowanie - wydobywanie zasobów klienta i zasobów "pomagacza"
 • Cele
 • Pytania ukierunkowujące na preferowaną przyszłość
 • Wyjątki
 • Skalowanie

Racjonalna Terapia Zachowań - 20 h

 • Praca z przekonaniami
 • Znaczenie oporu w terapii
 • Techniki terapeutycznej samopomocy w RTZ
 • Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna
 • Motywacja i stadia zmiany
 • Nawyki poznawcze w autodestrukcyjnej złości
 • Zastosowanie RTZ w konkretnych klasach problemów:
 • Lęk
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Poczucie winy
 • Zespół wypalenia zawodowego

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone