Akademia Bliżej

Mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych - 20 h

Kurs specjalistyczny: Mediacje Cywilne i  Gospodarcze  50 h
            
Korzyści płynące z udziału w kursie:

Kurs z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych zawiera zmodyfikowany program nawiązujący do wyników badań Harwardzkiego Projektu Negocjacyjnego (HNP) opierającego się na międzynarodowych doświadczeniach z zakresu mediacji gospodarczych i społecznych. Uwzględnia zmiany dot. mediacji cywilnych i gospodarczych,które będą obowiąywały po zatwierdzeniu kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji a także jest zgody ze standardami szkolenia mediatorów. Moduł Emocje w negocjacjach zawiera praktyczne rady jak wykorzystać emocje do przekształcenia konfliktu: wielkiego lub małego, zawodowego lub osobistego w sytuacje korzystną dla obu stron. Kurs dostarcza praktyczne wskazówki dot. radzenia sobie z  emocjami w najtrudniejszych negocjacjach.
 
Dlaczego nasze szkolenie?
 1. Szkolenie prowadzone przez praktyków z 10-letnim doświadczeniem: Sędzia SO oraz akredytowany mentorcoach z mediacji
 2. Posiadamy jedyna licencję na program edukacyjny w standardach VCC uznanych przez PARP w module mediacje sądowe i pozasądowe VCC
 3. Jesteśmy Partnerem Egzaminacyjnym oraz Akademią Edukacyjną VCC-nasza firma nadaje akredytacje, jak również może egzaminować w wybranym temacie.
 
Zapraszamy:

Praktykujących mediatorów,prawników,adwokatów,radców prawnych,komorników,notariuszy, psychologów i psychoterapeutów,aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów,sędziów w stanie spoczynku,menedżerów, konsultantów, pracowników administracji publicznej,osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnych porad prawnych i swiadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich i inne osoby zainteresowane zawodem mediatora.

Program kursu zawiera:
 
Moduł I: 
 1. Regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych
 2. Specyfika sporów gospodarczych
 3. Współczesna mediacja w sporach gospodarczych i jakie jest jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania sporów
 4. Konstruowanie ugód mediacyjnych w mediacjach gospodarczych
 5. Rola prawników w mediacji gospodarczych.
 
Moduł II: 
 1. Rola mediatora i zasady mediacji gospodarczych
 2. Etapy mediacji, zadania i strategie mediatora na każdym etapie
 3. Prowadzenie procesu negocjacji rzeczowych
 4. Zasady negocjacji rzeczowych
 5. Siedem elementów negocjacji
 6. Płaszczyzny negocjacji rzeczowych
 7. Strategie negocjacji i radzenie sobie z manipulacjami
 8. Bariery w mediacji (impas) - przyczyny i sposoby ich pokonywania.
 
 
Moduł III: 
 1. Emocje w negocjacjach-jak je wykorzystać nie tylko w biznesie
 2. Trudność ujarzmienia emocji
 3. Umiejętność skupienia wagi na istotnych interesach a nie emocjach
 4. Podejmowanie inicjatywy:
 • wyrażanie uznania
 • budowanie przynależności
 • szanowanie autonomii
 • uznanie pozycji
 • wybór roli
 1. Budowanie świadomości mediatora i przygotowania do radzenia sobie z emocjami w procesie negocjacji.

Moduł IV

Ramy prawne w mediacjach cywilnych i gospodarczych oraz konstruowanie dokumentów mediacyjnych 20 h/50 h
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego
 2. Warunki i skutki prawne zawarcia ugody mediacyjnej
 3. Skutki prawne zawarcie ugody mediacyjnej w zakresie powagi rzeczy ugodzonej;
 4. Przesłanki odmowy zatwierdzenia ugody przez sąd;
 5. Zasady rozliczania kosztów sądowych i możliwości ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych;
 6. Zasady zwrotu opłaty sądowej w całości lub w części;
 7. Procedury dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji:
 8. Dopuszczalność i wskazuje na konieczność ewentualnego rozstrzygnięcia mediowanych kwestii w jednej lub kilku ugodach;
 9. W jakich postępowaniach, co do jakich praw, nie jest dopuszczalne zawarcie ugody;
 10. Konieczne (formalne) elementy ugody;
 11. Podstawowe zasady konstruowania ugody, aby uzgodniona przed mediatorem ugoda w przyszłości nadawała się do egzekucji (określenie stron, zobowiązania, terminów wykonania zobowiązania, sankcji za niewykonanie zobowiązania, odsetki, wyczerpania wzajemnych roszczeń stron);
 12. Ugoda a nadanie jej klauzuli wykonalności i ugoda która zostanie przyjęta przez jej zatwierdzenie:
 13. Zatwierdzanie ugody mediacyjnej przez Sąd w postępowaniu pozasądowym na wniosek stron;
 14. Wskazuje ekspertów zewnętrznych (prawników) do weryfikacji treści ugody, w wypadku ujawnienia wątpliwości odnośnie skutków materialnoprawnych i procesowych oraz pod względem jej zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego
 15. Zasady archiwizacji dokumentacji mediacyjnej.
   
 
Metody pracy: warsztatowo-treningowe z mini-wykładami (70 % treningu)

Trener dedykowany w module prawnym:
Sędzia Piotr Gomola
autor skryptu Aspekty prawne w mediacjach cywilnych i gospodarczych.
wykształcenie: mgr prawa, aplikacja sądowa, egzamin sędziowski, studia podyplomowe z pedagogiki
doświadczenie zawodowe: w latach 1998-2002 dyrektor fili firmy edukacyjnej Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu, oddział Żory i Jastrzębie-Zdrój, od 2002 do nadal asesor sądowy a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku, orzekał w wydziałach karnym, rodzinnym, aktualnie cywilny, sprawowane funkcje: kierownik sekcji wykonawczej, przewodniczący wydziału, wiceprezes sądu,
posiada doświadczenie edukacyjne i szkoleniowe w związku z prowadzonymi szkoleniami i wykładami na rzecz TEB. S.A., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach ośrodek w Rybniku i inne,
tematyka przeprowadzonych szkoleń o charakterze autorskim: prawo pracy i BHP, mediacje, prawo cywilne, gospodarcze, pracownicze, administracyjne, bhp w górnictwie, aspekty prawne odpowiedzialności nauczycieli i dyrektorów, zasady współpracy instytucji publicznych z sądem rodzinnym, opieka prawna praktyczne warsztaty dla urzędników i opiekunów prawnych, i inne 
ukończone dodatkowe szkolenia: mediacje, zwalczanie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, prawno-karne aspekty zwalczania korupcji w  prawie wspólnotowym, finanse i ekonomia, angielski specjalistyczny dla prawników, prawo UE w dziedzinie niepełnosprawności i wiele innych
 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone