Akademia Bliżej

Kurs podstawowy

Kurs podstawowy przygotowujący do zawodu mediatora 40 h w ramach programu
Akademia Profesjonalnego MediatoraKorzyści:

Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z) Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych. Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Kurs jest realizoway przy współpracy Akademii Bliżej oraz  Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji Synergia. Umożliwia wpis na listę mediatorów prowadzoną  przez Ośrodek Mediacji MIRM Synergia po zaliczeniu procesu certyfikacji w systemie VCC uznanym przez PARP lub systemie APM Ośrodka Mediacji Synergia.

System Vocational Competence Certificate to europejski certyfikat potwierdzajacy kompetencje nabyte w systemie pozaformalnym zgodnie z zalożeniami Europejskiego i Krajowego Systmu Kwalifikacji i ZSK.
Fundacja VCC zgłosiła kwalifikację jako pierwsza Instytucja Certyfikująca od 2019 roku do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na podstawie autorskiego modułu Akademii Bliżej "Mediacje sądowe i pozasądowe.
Akademia Bliżej jest Partnerem Merytorycznym Fundacji VCC w konsultacjach prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości,w związku ze zgłoszoną kwalifikacją.Nasze kursy przygotowują do certyfikacji VCC.
Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.
         Grupa docelowa:
Naszą ofertę kierujemy do pedagogów, trenerów, coachów, psychologów, prawników, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, członków interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynatorów pieczy zastępczej, menadżerów, pracowników działów HR oraz innych osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów oraz  zawodem mediatora.
Kurs obejmuje następujące moduły tematyczne:
Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego - procedury mediacyjne.
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
Podstawy negocjacji i mediacji.
Techniki mediacji i komunikacji.
Trening umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.
Symulacje mediacji - informacja zwrotna.
Przeciwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych.
Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych.
Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacji.
Standardy, zasady mediacji.
Etyka w zawodzie mediatora.
Specyfika mediacju cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych.
Superwizja i mentorcoaching kompetencji mediacyjnych.
Materiały dla uczestników:
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe (skrypt w pdf Szkoła Mediacji)
Przekładowe teksty ugód mediacyjnych
Protokoły mediacyjne
Wzory wezwań/zaproszeń na mediacje
Dokumenty mediacyjne niezbędne w pracy mediatora
Uczestnicy kursu mają  możliwość zakupu autorskiego podręcznika Akademii Blizej Mediacje sądowe i pozasądowe

Opis podręcznika: https://www.akademia-blizej.eu/publikacje
Metody pracy:
Warsztatowo - treningowe
Mini - wykłady
Scenki "superwizowane"
Testy i autotesty
Informacja zwrotna podczas symulacji mediacji
Analiza Indywidualnego Przypadku

Trenerzy:
Eksperci, praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu danej specjalizacji:
psycholog/mediator,
pedagog/mediator - akredytowany coach ACC ICF,
sędziowie
terapeuci/mediatorzy
prawnicy, adwokaci/mediatorzy
trenerzy mediacji VCC
Zaświadczenia:
Wystawiane przez organizatora z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości. Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych: rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych oraz w sprawach karnych - dla osób spełniających wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020) i nieletnich - dla osób spełniających wymogi zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.)
Po ukończeniu podstawowego szkolenia zapraszamy na  szkolenia specjalistyczne zgodnie z wybraną specjalizacją w mediacji: rodzinnej, cywilnej i gospodarczej, karnej,pracowniczej,administracyjnej oraz certyfikacje umiejetności i kompetencji w systemie VCC lub MCC Synergia.
Szczególy w zakładce - https://www.akademia-blizej.eu/uczestnik

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone