Akademia Bliżej

Kurs podstawowy

 Akademia Profesjonalnego Mediatora-mediacje sądowe i pozasądowe APM®
-szkolenie podstawowe: 40 h
 
Atuty:
Program kursu nie tylko przygotowuje do pracy w zawodzie mediatora ale także przedstawia menedżerom, pracownikom jak mogą zintegrować mediacje ze swoimi praktykami, z polityką i kulturą firmy.

Kurs daje odpowiedz nie tylko na pytanie'jak"ale przede wszystkim 'dlaczego" ludzie w sytuacjach konfliktowych postępują w określony sposób oraz czy zachowania te można modyfikowac majać na uwadze sytuację kryzysową oraz gotowość do wprowadzania zmian.
 
Akademia Bliżej posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Jest on gwarancją wysokiej jakości usług, jakie świadczy wyróżniona instytucja szkoleniowa – potwierdza zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami Klientów.
Znak jakości MSUES jako jedyny w Polsce jest przyznawany instytucjom, które realizują swoje usługi na najwyższym poziomie.
Naszych ponad 250 Uczestników kursów z mediacji  w 2018 roku oceniło usługi na poziomie4,9-5 w skali pięciostopniowej w Bazie Usług Rozwojowych i kursach komercyjnych.
 
Adresaci szkolenia:
Kurs skierowany jest  do osób zatrudnionych w działach HR, w samorządach, szkołach/placówkach oświatowych, w pomocy społecznej, na stanowiskach związanych z obsługą klienta, jak również adwokatów, radców prawnych, doradców zawodowych i edukacyjnych, pracowników pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach i ubezpieczeniach, firmach consultingowych, przedsiębiorstwach, związkach zawodowych. Adresowany jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowego zawodu  lub rozwojem kompetencji społecznych i osobistych.
 
Nowe kwalifikacje zawodowe i certyfikacja kompetencji w systemie APM lub VCC

Program kursu spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz przygotowuje do egzaminów certyfikujących potwierdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zawodzie mediatora w egzaminie wewnętrznym APM lub egzaminie zewnętrznym w standardach VCC.

Certyfikat APM to standard kształcenia  mediatorów i certyfikacji kompetencji w zawodzie mediatora. Pozostaje spójny z europejskimi i krajowymi  ramami kwalifikacji. Został wypracowany poprzez 10 lat doświadczenia ekspertów Akademii Bliżej oraz Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia.Dostosowany jest do wymogów efektów kształcenia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w obszarze wiedzy,umiejętnosci i kompetencji.
Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)
Kurs daje również możliwości wspierania programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki w organizacjach i biznesie dla mediatorów wewnętrznych w organizacji.

Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość rozwinięcia kompetencji społecznych  i osobistych w zakresie:
-skutecznej komunikacji interpersonalnej
-umiejętności budowania współpracy i porozumienia,
-konstruktywnego zarządzania konfliktami
-umiejętność generowania postaw wspierających rozwiązywanie konfliktów
-prowadzenia procesu mediacji i negocjacji zgodnie z modelami klasycznymi i transformatywnymi
-budowania samoświadomości  i poczucia odpowiedzialności
-radzenia  sobie ze stresem i emocjami
-rozwoju inteligencji emocjonalej
 
Lista stałych mediatorów:
Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia
 
Metoda prowadzenia zajęć:
Najbardziej skuteczna metoda prowadzenia zajęć warsztatowo-treningowa z mini-wykładami.
80 % treningu i 20 % mini-wykładów
Proces dydaktyczny zgodnie cyklem nauki dorosłych KOLBA: doświadczenie, refleksja, teoria oraz praktyka. Doświadczenie to sposób, który wiąże się z aktywnością i działaniem Uczestników. Podczas przeprowadzania doświadczenia trener najczęściej przekazuje konkretne instrukcje dotyczące zasad wykonania działania, a w razie konieczności inspiruje oraz dodaje wsparcia. Refleksja polega natomiast na analizie konkretnego doświadczenia. Przyjrzeniu się mu z różnych stron i perspektyw.
 
 
Platforma edukacyjna:
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do elektronicznej platformy zawierającej bazę wiedzy z zakresu mediacji, w tym przepisów prawa, wzory dokumentów mediacyjnych i ugód.
 
Konsultacje poszkoleniowe:
Po ukończeniu kursu podstawowego i specjalistycznego każdy Uczestnik ma gwarantowaną opiekę merytoryczną poszkoleniową do 2 m-cy przez Ośrodek Mediacji Synergia.
 
Zaświadczenia i certyfikaty
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Zaświadczenie oraz Certyfikat APM®  ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. Programy specjalistyczne są akredytowane przez Instytut Rozwoju Synergia.
 
Materiały szkoleniowe:
Każdy Uczestnik szkolenia autorski materiał szkoleniowy Mediacje sądowe i pozasądowe, specjalizacyjny materiał oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji w formie do edytowania.
Jest także dostępny do zakupu podręcznik szkoleniowy Mediacje sądowe i pozasądowe
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 • Rodzaje i modele mediacji
 • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego- procedury mediacyjne.
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • Techniki radzenia sobie w konfliktach
 • Pseudorozwiązania w konfliktach
 • Indywidualne postawy wobec konfliktów
 • Strategie działania w konfliktach
 • Cykl konfliktu
 • Metoda Coaching konfliktu-budowanie porozumienia®
 • Podstawy negocjacji i mediacji
 • Negocjacje harwardzkie-podstawy
 • Techniki mediacji i komunikacji.
 • Trening umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.
 • Symulacje mediacji-informacja zwrotna.
 • Przeciwwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych
 • Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych
 • Ramy prawne mediacji-podstawy
 • Standardy, zasady mediacji
 • Etyka w zawodzie mediatora
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem w mediacjach
 • Kluczowe kompetencje mediatora
 • Egzamin wewnętrzny w standardach APM
Kadra trenerska dedykowana szkoleniom z mediacji:
eksperci mediacji/certyfikowani trenerzy APM i VCC z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym/mediatorzy   stali, którzy potrafią łączyć płaszczyznę psychologiczną mediacji wraz i treningiem kompetencji psychospołecznych i wiedzą rzeczową z zakresu prawa
      m.in. prawnicy:
      Radca Prawna Anna Weber akredytowany  mediator VCC, ekspert prawa rodzinnego,
      Sędzia Piotr Gomola
 
      Psycholodzy/socjolodzy/coachowie/mediatorzy:
      Mariola Kujańska
      Małgorzata Szmigielska
      Natalia Kurzawa
      Marta Kogut
      Cezary Radomski
Szczegóły na stronie:
 www.akademia-blizej.eu/trenerzy
 
Zapraszamy również na akredytowane kursy specjalistyczne z programami dostosowanymi do nowych kwalifikacji:
Mediacji Rodzinnych poziom podstawowy i zaawansowany 20/40/60 h
Mediacje Transformatywne i interwencje w kryzysach emocjonalnych 20 h
Coaching  konfliktu-budowanie porozumienia® 20 h
Mediacje Cywilne poziom podstawowy i zaawansowany 20 /40 h
Mediacje Gospodarcze 30/60 h
Mediacje pracownicze i rozwiazywanie konfliktów w organizacji
Mediacje w postepowaniu administracyjnym 10 h
Mediacje rówieśnicze i oświatowe 20 h
Mediacje i facylitacje w biznesie i organizacji metoda Iceberg® i Brief Mediation™ 20 h
Metody coachingowe i interwencje w kryzysach spowodowanych konfliktami 20 h
Superwizja i mentoring kompetencji-prowadza superwizorzy MIR Synergia i PTP: zespołowa i indywidualna
Kursy przygotowują do certyfikacji kompetencji Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych cywilnych oraz gospodarczych.
 
Szczegóły:
https://www.akademia-blizej.eu/terminy-szkolen
https://www.akademia-blizej.eu/aktualnosci.php


 

 
 
 
 
 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone