Akademia Bliżej

Regulamin usług

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG edukacyjnych
 przez Firmę Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Akademię Bliżej Natalia Kurzawa, NIP 1990089205, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamawiając usługę, Odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Akademię Bliżej” Natalia Kurzawa, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
 
§ 2 Definicje użyte w regulaminie
 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Akademia Bliżej – oznacza firmę szkoleniową, z siedzibą przy ul. Elsnera 6  w  Gogolinie,  NIP: 1990089205, REGON: 161517126, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.16/00035/2013,nr licencji jakości Akademii Edukacyjnej VCC AE-001-267, nr licencji Partnera Egzaminacyjnego VCC PE-001-267
 3. Usługa edukacyjna - każda usługa szkoleniowa świadczona przez Akademię Bliżej, taka jak: szkolenie (prowadzone w formie wykładu teoretycznego), warsztat (wykłady połączone z ćwiczeniami praktycznymi), symulacja biznesowa (ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról w symulowanym środowisku) lub trening.
 4. Szkolenie otwarte – usługa, na którą może zapisać się każda osoba, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Akademię Bliżej.
 5. Szkolenie zamknięte – usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowane w ustalonym terminie, co gwarantuje Akademia Bliżej, o ile nie zaistnieją sytuacje nadzwyczajne, niezawinione i niezależne od Akademii Bliżej.
 6. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu.
 7. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Akademię Bliżej
 8. Zgłoszenie – fakt przesłania przez zamawiającego formularza: „Zgłoszenie – umowa na szkolenie Akademia Bliżej Natalia Kurzawa”. Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Zamawiającego do udziału uczestnika w szkoleniu i płatności za nią na podstawie faktury.
 9. Formularz zamówienia – „Zgłoszenie-umowa na szkolenie Akademia Bliżej Natalia Kurzawa – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Akademię Bliżej”, który Zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału uczestnika/ów w szkoleniu.
 10. Potwierdzenie udziału – dokument, który przesyłany jest drogą elektroniczna przez Akademię Bliżej do Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie.
 11. Oferta – dokument, w którym Akademia Bliżej zaproponowała zakres i warunki usług, jakie może świadczyć dla Zamawiającego.
 12. Umowa – dokument, na mocy którego Akademia Bliżej i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie. Na tej podstawie Akademia Bliżej przeprowadza szkolenie i wystawia fakturę.
 13. Dokument ukończenia szkolenia – zaświadczenie, certyfikat lub inny równoważny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Akademii Bliżej, który otrzymuje Uczestnik na koniec szkolenia.
 14. Godzina szkoleniowa-45 minut zajeć dydaktycznych
 15. Praca indywidualna-zaliczenie pracy indywidualej w konsultacji z trenerem/mentorem.
 
§ 3 Zobowiązania  Akademii Bliżej
 1. Akademia Bliżej zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego szkolenie w zakresie określonym w formularzu zamówienia.
 2. Akademia Bliżej zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego szkolenia zgodnie z opisem danego szkolenia i przyjętymi standardami.
 
§ 4 Zobowiązania Zamawiającego
 1. Zamawiający oraz Uczestnicy zgłoszeni na szkolenie przez Zamawiającego winni przestrzegać ogólnych warunków świadczenia usług Akademii  Bliżej zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Odrabianie zajeć:istnieje możliwość odrabiania zajęć zgodnie z poniższymi zasadami.Uczestnik poinformuje o chęci odrobienia zajęć najpóżniej po 3 dniach niezrealizowanych/niezaliczonych zajęć w danym kursie.Termin oraz zasady ustala po uzgodnieniu z trenerem prowadzącym dany kurs Akademia Bliżej i informuje drogą mailową uczestnika.
 
§ 5 Warunki zgłoszenie udziału w Szkoleniu
 1. Zgłoszenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w na stronie internetowej www.akademia-blizej.eu, jak i bezpośredniego kontaktu pod adresem: szkolenia.blizej@wp.pl
 2. Podstawą zgłoszenia na Szkolenie jest wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy, w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) formularza zamówienia - skanu formularza na adres e-mail: szkolenia.blizej@wp.pl
 3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłanie potwierdzenia na kontakt wskazany w formularzu zamówienia, nie później niż trzy dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.
 4. W przypadku usług realizwoanych ze środków publicznych poprzez Bazę Usług Rozwojowych Uczestnik/Przedsiębiorca zobowiązany jest na 14 dni przed rozpoczęciem kursu do podpisana Umowy szkoleniowej z Akademią Bliżej
§ 6  Tryb wnoszenia opłat
 1. Akademia Bliżej pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne, a ich wysokość określona jest w ofercie edukacyjnej.
 2. Wysokość opłat uzależniona jest od specyfiki,licencji i kosztochłonności prowadzonych usług edukacyjnych, które obejmują w szczególności:
 • narzędzia i materiały niezbędne do zrealizowania usługi,
 • licencjonowane oprogramowanie,
 • przeprowadzenie szkolenia przez eksperta
 • materiały dydaktyczne,
 • wydanie dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje. 
 1. Opłata za usługę edukacyjną wnoszona jest jednorazowo, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy PKO BP SA nr rach.92 1020 3714 0000 4802 0293 1459  Akademia Bliżej Natalia Kurzawa z tytulem dokonywanej wpłaty-nazwa kursu/szkolenia
 3. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego.
 4. Wniesienie wymaganej opłaty jest warunkiem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej.
 5. W przypadku rezygnacji z usługi edukacyjnej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, wniesiona opłata zostaje zwrócona w całości. Rezygnacja po tym okresie skutkuje utratą ¼ opłaty.
 6. Rezygnacja w trakcie trwania usługi edukacyjnej skutkuje utratą wniesionej opłaty.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel Akademii Bliżej może zwrócić wniesioną opłatę, o której mowa w ust. 8. Właściciel podejmuje decyzję w zależności od okoliczności i zdarzeń losowych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, decyzję podejmuje właściciel Akademii Bliżej
 9. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Akademia Bliżej zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 10. Zgłaszający ma prawo do rabatów określonych na stronie www.akademia-blizej.eu
 11. Cena za szkolenie z zasady obejmuje udział w Szkoleniu, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe.
 12. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem z zasady ponosi Zamawiający. W przypadku konkretnych szkoleń Akademia Bliżej może ustalić inne zasady.
 13.  Koszty związane z zapewnieniem sali szkoleniowej zostają ustalone pomiędzy Akademią Bliżej a Zamawiającym w Umowie lub Zamówienia.
§ 7 Warunki organizacji szkolenia
 1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Akademii Bliżej oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.
 2. Do obowiązków  Akademii Bliżej należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.
 3. Akademia Bliżej zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.
 4. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia lub/oraz zgłaszanego przez Zleceniodawcy uczestnika – po uzyskaniu pisemnej aprobaty z ramienia Akademii Bliżej.
 5. W przypadku odwołania szkolenia przez Akademię Bliżej, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem. Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Akademię Bliżej.
 6. Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników Akademia Bliżej może podjąć decyzję o nieuruchomieniu usługi edukacyjnej, ale nie później niż 4 dni roboczych przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Nieuruchomienie usługi skutkuje zwrotem wniesionej przez uczestnika opłaty.

§ 8 Własność i prawa autorskie 
 1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Akademię Bliżej można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Akademia Bliżej nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
 3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
§ 9 Ochrona danych osobowych
 
Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu faksem lub mailem oznacza wyrażenie   zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Akademię Bliżej Natalia Kurzawa. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Jest także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
 
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.akademia-blizej.eu i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony z możliwością modyfikacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe między Akademią Bliżej a Zleceniodawcą związane z wykonywaniem postanowień niniejszego regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji/mediacji.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.
 4. W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje właściciel Akademii Bliżej.
 
 

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone