Akademia Bliżej

Powiatowe Urzędy Pracy

Zapraszamy Pracodawców i Pracowników oraz osoby poszukujące pracy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.
 
Realizujemy szkolenia i kursy dla Pracodawców i Pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego będącego w dyspozycji powiatowych urzędów pracy oraz Bony Szkoleniowe będące aktywną formą pomocy dla bezrobotnych.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest przeznaczony na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawicznego pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatynych do potrzeb zmieniającej się gospodarki. 
W latach 2014 – 2015 środki KFS przeznacza się na kształcenia pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat i powyżej. 
Pracodawcą, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadałaby osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie  umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania .
Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, można sfinansować następujące działania: kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe.
Realizujemy także szkolenia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Aktywizacji Zawodowej realizując  Bony Szkoleniowe.
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z KFS składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek. Jeżeli pracodawca jest beneficjentem pomocy publicznej do wniosku musi dołączyć informacje o uzyskanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat obrotowych. 

Oferta szkoleń skierowana dla Pracodawców, Pracowników oraz dla bezrobotnych w ramach aktywizacji ze środków KFS i FP.
 
Spełniamy kryteria Rejestru Usług Rozwojowych PARP - posiadamy licencję Akademii Edukacyjnej VCC
 • Szkolenia otwarte i zamknięte
 • Markening osobisty
 • Coaching/jobcoaching
 • Kreowanie wizerunku
 • Negocjacje sukcesu
 • Brokering edukacyjny/doradztwo kariery
 • Szkolenia prawne
 
Obszary, w których zapewniamy profesjonalne szkolenia:
 • Treningi umiejętności interpersonalnych
 • Treningi umiejętności menadżerskich
 • Trening umiejętności handlowych
 • Treningi rozwoju osobistego
 • Umiejętności psychospołeczne
 • Negocjacje/mediacje
 • Planowanie kariery zawodowej
 
Organizujemy szkolenia I stopnia - 32 h z możliwością pogłębienia umiejętności o stopień II z następujących tematów:
     
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Zakładanie własnej firmy
 • Jak skutecznie wypromować się na rynku?
 • Marketing osobisty
 • Negocjacje sukcesu
 • Wizaż i stylizacja
 • Skuteczna sprzedaż
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku w biznesie
 • Autoprezentacja
 • Psychologia zarządzania
 • Sztuka motywacji
 • Psychologia sukcesu
 • Skuteczny wpływ społeczny
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Zarządzanie czasem w organizacji
 • Trening asertywności
 • Trening interpersonalny
 • Skuteczne negocjacje handlowe
 • Ocena pracowników
 • Sztuka motywacji
 • Trening kreatywności i twórczego myślenia
 • Psychologia sukcesu
 • Skuteczne przywództwo
 • Akademia trenera – 60 h I stopień,160 h II stopień
 • Szkoła Mediacji - 80 h
 • Szkoła coachingu - 60 h I stopień, 140 h II stopień
 
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczących szkoleń z obszaru:
 • Menedżer
 • Zespół
 • Obsługa klienta
 • Rozwój osobisty
 
Szkolenia dla menedżerów - kadra kierownicza

COACHING, TRENING SKUTECZNOŚCI SZEFA
Szkolenie z zakresu psychologii biznesu pozwala zapoznać się uczestnikom ze skutecznymi sposobami zarządzania personelem. Jest przeznaczone dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania, nauczyć się postępowania z ludźmi - szczególnie w zespole, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień i podejmowaniem decyzji.

Warsztat w całości ma formę treningu i nastawiony jest na ćwiczenie następujących obszarów:
 • Świadomość siebie i innych
 • Specyfika kontaktu coachingowego
 • Zarządzanie karierą
 • Sztuka motywacji siebie i innych
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów i konfliktów interpersonalnych
 • Wzmocnienie w sobie cech lidera
 • Odkrywanie i uruchamianie ukrytego potencjału pracownika
 • Umiejętność przekazywania krytyki i pochwały
 • Skuteczne zarządzanie zespołem
 
WARSZTATY INTERPERSONALNE DLA WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO
Podstawą sukcesu w kontaktach z ludźmi jest świadomość tego, jak odbierają nas inni oraz umiejętność dobrania właściwych zachowań stosownych do sytuacji i osób, z którymi mamy do czynienia. Warsztat interpersonalny pogłębia świadomość, służy lepszemu poznaniu siebie i innych oraz poprawie relacji i stosunków międzyludzkich.

PRZYWÓDZTWO: TRENING SKUTECZNOŚCI W ZARZĄDZANIU
Wzrost zatrudnienia oraz rosnąca konkurencja stawia obecnie przed kadrą zarządzającą ciągle nowe wyzwania. Jaka polityka personalna jest najbardziej skuteczna? Jak kierować ludźmi? Jak podnosić wydajność? Jak motywować w przypadku braku możliwości sprostania oczekiwaniom finansowym wysokokwalifikowanej kadry? Jak angażować ludzi do nowych wyzwań?

Szkolenie pozwala na poznanie następujących obszarów:
 1. Dlaczego i kiedy warto być przywódcą?
 2. Role przywódcze w nowocześnie zarządzanej firmie: podnoszenie efektywności w warunkach presji, kreowanie wizji, budowanie relacji opartej na zaufaniu
 3. Wzmacnianie własnego potencjału przywódczego:
 • Autorytet. Mity o autorytetach. Źródła autorytetu. Jak wykorzystywać swoje słabe strony do budowania autorytetu?
 • Władza i jej źródła - kiedy z nich korzystać?
 • Wizja - jak kreować? Jak zarażać? Co może stać się wizją firmy lub wizją zmian w firmie?
 • Metody sprzedawania wizji.
                                                                  
SZTUKA MOTYWACJI W ZARZĄDZANIU PERSONELEM
Szkolenie z zakresu psychologii zarządzania, uczy technik motywacji w oparciu o poziomy logiczne Diltsa i możliwości wykorzystania ich w pracy menedżera.
Zakres szkolenia:
 • Mity o motywowaniu, czyli dlaczego pracownicy pracują
 • Efektywny feedback
 • Modelowanie postawy podwładnych
 • Wzmacnianie pozytywne i negatywne, czyli co robić by ludziom się chciało
 • Kreowanie misji, wizji, celów i kultury organizacyjnej
 • Narzędzia motywowania poza finansowego
 • Motywowanie przez cele
 • Motywowanie, a inteligencja emocjonalna
 • Komunikacja poprzez preferencyjne kanały sensoryczne a efektywność
 
NEGOCJACJE BIZNESOWE
TECHNIKI PERSWAZJI I PSYCHOLOGIA WPŁYWU W KONTAKTACH Z PARTNEREM BIZNESOWYM
 • Budowanie własnej skuteczności w negocjacjach
 • Kształtowanie autorytetu za pomocą technik werbalnych i niewerbalnych
 • Trening umiejętności definiowania własnej strategii i rozpoznawania strategii stosowanych przez partnera w negocjacjach
 • Trening doboru stylu negocjacyjnego do sytuacji
 • Manipulacja, a twórczy wpływ
 
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM JAK RADZIĆ SOBIE Z KRYZYSEM KONTAKTÓW INTERPERSONALNYCH W FIRMIE
Szkolenie nakierowane na kształtowanie umiejętności zarządzania konfliktem i rozwiązywania na korzyść sytuacji kryzysowych.
Zarządzanie konfliktem:
 • Negocjacje, a konflikt
 • Mediacje pomiędzy zwaśnionymi stronami
 • Budowanie tożsamości doradcy
 • Techniki twórczego wpływania
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w zarządzaniu konfliktem
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Podczas tego szkolenia poznasz specyfikę kierowania zespołem, będziesz umiał wykorzystać ją do modelowania pracy swoich podwładnych. Dowiesz się jak przekazywać informacje zwrotne, jak motywować, jak prowadzić spotkania. Ponadto szczypta wiedzy o typach osobowości, charakterologii, o rolach grupowych i mechanizmach działających w grupie.
 • Praca w zespole, procesy grupowe
 • Sposoby wzbudzania i rozwijania synergii zespołowej
 • Typologia osobowości w zespole
 • Kreowanie wizji i misji wspólnej dla zespołu
 • Narzędzia kierowania zespołem
 
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
Czasu nie można ani zaoszczędzić ani zmagazynować, a jest on dobrem niezwykle rzadkim, w związku z tym, kluczowy staje się temat efektywnego zarządzania czasem. Szkolenie nakierowane na kształtowanie umiejętności hierarchizowania priorytetów i planowania. Uczestnicy mają możliwość dokonania analizy swoich nawyków tzw. złodziei czasów, zdobyć wiedzę o tym jak lepiej organizować własne działania.
Zakres szkolenia:
 • Skuteczność menedżera – trening osiągania celów i doskonalenia strategii działania
 • Ustalanie hierarchii celów. Planowanie, ustalanie zadań w czasie (zasada Pareto, prawo Parkinsona)
 • Zasady i reguły planowania czasu własnego i pracowników. Metoda segregacji priorytetów (pilne/ważne – metoda Eisenhowera)
 • Sposoby planowania pracy i kontroli efektów, czyli remanent czasu
 • Zarządzanie czasem, a zarządzanie zdarzeniami – co zwiększa wydajność?
 • Pożeracze czasu i sposoby ich redukowania
 • Trening antystresowy – stres spowalnia
 
 
ZESPOŁY, GDZIE WYMAGANA JEST ŚCISŁA WSPÓŁPRACA
W  GRUPIE, CZYLI SZKOLENIA Z  OBSZARU „ZESPÓŁ”
Szkolenia z tego obszaru należą do najbardziej atrakcyjnych ze względu na możliwość zintegrowania się, głębszego poznania innych osób z zespołu, doskonalenia skuteczności działania całego zespołu, oczywiście również ze względu na wymiar rozrywkowy. Dobrze przeprowadzone szkolenie powinno zaowocować wyraźną zmianą w sposobie działania zespołu oraz w jakości wewnętrznych relacji.
Adresaci szkoleń:
 • zespoły zadaniowe, projektowe
 • zespoły handlowe
 • zespoły menedżerów
 • zespoły z różnych działów 
 • zespoły składające się z klientów i obsługujących ich konsultantów
 
Liczba godzin:
Trening I stopnia - 16 godz. z możliwością pogłębienia podczas treningu II stopnia
 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH  W ZESPOLE  MIESZANYM
RÓŻNICE PŁCI I ICH WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

W dzisiejszym świecie trudno znaleźć firmę, w której pracują tylko kobiety lub tylko  mężczyźni. Znajomość prawidłowej komunikacji oraz zrozumienie stylów funkcjonowania obu płci jest kluczem do efektywnej współpracy i wykorzystania potencjału każdej osoby. Szkolenie jest skierowane do osób, które pracują w zespołach składających się z kobiet i mężczyzn, a także do menedżerów kierujących osobami płci przeciwnej oraz do wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji interpersonalnych.
Zakres szkolenia:
 • Męskie i kobiece stereotypy zagrażające dobrej współpracy, sposób porozumiewania się z płcią przeciwną
 • Reguły gry rządzące w świecie męskim i kobiecym, wykorzystanie ich w kierunku współpracy i efektywnego działania
 • Różnice w komunikacji, dostosowanie komunikatów w zależności od płci
 • Style podejmowania decyzji, kierowania ludźmi i rozgrywania konfliktu w zależności od płci, sztuka negocjacji z płcią przeciwną
 • Budowanie skutecznej strategii współpracy między kobietami i mężczyznami.
 
BUDOWANIE SKUTECZNEGO ZESPOŁU  -  TRENING INTEGRACYJNY
Dobry początek zapewnia dobrą współpracę. Warto jest, więc poświęcić czas na zintegrowanie zespołu w sprzyjających warunkach. W procesie grupowym bardzo ważnym etapem jest stadium początkowe. Kluczową sprawą w początkowym stadium jest nabywanie zaufania w grupie zarówno do lidera jak i do innych jej członków. O rozwijającym się wzajemnym zaufaniu świadczy to, że ludzie są gotowi decydować o własnych, konkretnych celach uczestnictwa w zespole i mają ochotę podejmować ryzyko. Szkolenie ma charakter treningu interpersonalnego, podczas, którego uczestnicy:
 • Poznają się wzajemnie
 • Oswajają się ze sobą
 • Nabierają orientacji
 • Ustalają zasady i reguły funkcjonowania Określają cele, dla których zespół został stworzony. Szkoleniu towarzyszą różne formy integracji poza treningowej, które mają duże znaczenie w procesie grupowym.
 
EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE – TRENING TWÓRCZOŚCI
Istotą treningu twórczości jest kształcenie i stymulowanie specyficznych zdolności psychicznych, szczególnie abstrahowania, dokonywania skojarzeń i transformacji oraz stymulowanie elastyczności myślenia i giętkości działania. Choć kreatywność jest naturalnym sposobem funkcjonowania ludzkiego umysłu, to jest on silnie ograniczony przez nawyki intelektualne, zahamowania emocjonalne i konwencje społeczne. Ważnym elementem treningu twórczości są zabawy i ćwiczenia angażujące ciało, co pomaga przełamać rutynę i ograniczające konwencje. Pozwala wyzwolić tkwiącą w ludziach naturalną ciekawość i spontaniczną motywację, inspiruje do poszukiwania tego co nowe i lepsze.
 
 SPRAWNE POROZUMIEWANIE SIĘ  W ZESPOLE – KOMUNIKACJA wewnętrzna
 " (...) Dysponowanie umiejętnościami interpersonalnymi nie jest z góry dane i nie pojawia się jakimś cudem, trzeba się tego nauczyć" (Johnson, 1992)
W świetle tego stwierdzenia uzasadniona staje się konieczność uczenia komunikacji na każdym szczeblu edukacji, od przedszkola począwszy, a na edukacji dorosłych skończywszy. Dobre funkcjonowanie jednostki w grupie jest wynikiem sprawnego porozumiewania się, toteż skuteczne komunikowanie się wymaga od uczestnika sytuacji komunikacyjnej między innymi:
 • Poczucia kontroli i panowania nad samym sobą, wiary we własną skuteczność
 • Aktywnego słuchania i udzielania nadawcy komunikatu informacji zwrotnych
 • Dostosowania treści komunikatu do poziomu odbiorcy
 • Wzajemnego wpływania na siebie, dawania sobie wsparcia i wyrażania konstruktywnej krytyki
 • Budowania kontaktu opartego na zaufaniu, akceptacji i empatii
 • Konstruktywne  i   destruktywne zachowania członków zespołu
 • Rozwiązywanie i pokonywanie problemów
 
SZKOLENIA DLA DZIAŁOW  ZAJMUJĄCYCH  SIĘ OBSŁUGĄ KLIENTA
 • Działy sprzedaży
 • Windykacje
 • Indywidualne negocjacje i mediacje
 • Reklama bezpośrednia
 
SZTUKA PREZENTACJI
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności autoprezentacji w kontaktach indywidualnych i przed audytorium. Kształtowanie umiejętności własnego wizerunku, ćwiczenie technik prowadzenia efektywnych prezentacji, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Profesjonalne przygotowanie prezentacji.
 • Sposoby wizualizacji danych
 • Rola przestrzeni w prezentacjach
 • Przegląd materiałów prezentacyjnych
 • Komunikacja werbalna w prezentacjach
 • Znaczenie poszczególnych elementów komunikacji niewerbalnej
 • Trudne sytuacje podczas prezentacji
 • Ćwiczenie w sytuacjach wystąpień publicznych oraz praca nad umiejętnością prowadzenia klienta Korzyści:
 • Poprawa skuteczności prezentacji
 • Poczucie wpływu uczestników szkolenia na własny wizerunek
 • Opanowanie narzędzi komunikacyjnych potrzebnych w czasie prezentacji
 • Celowe wykorzystywanie technik prowadzenia
 
OBSŁUGA „TRUDNEGO” KLIENTA
 • Siła pierwszego wrażenia (techniki komunikacji niewerbalnej, mowa ciała)
 • Tworzenie spójnego wizerunku · Analiza odbiorcy – segmentacja
 • Trudne emocje jak sobie z nimi radzić
 • Jak dotrzeć do odbiorcy – podział komunikatów ze względu na rodzaj odbiorcy
 • Możliwość prowadzenia klienta – techniki wpływu, dostrajania
 • Presupozycje językowe – jako narzędzie wpływu
 • Opór klienta, jak sobie z nim radzić. Techniki odpierania zastrzeżeń
 
SZKOLENIA Z OBSZARU „ROZWÓJ”
Szkolenia z tego obszaru należą do najbardziej atrakcyjnych, ponieważ w największym stopniu przekładają się na doskonalenie skuteczności działania i podniesienie jakości relacji z otoczeniem oraz przyczyniają się do rozwoju potencjału osobowościowego. Tego typu zmiany to oczywiście realne korzyści dla firmy, dla zespołu i dla pojedynczych osób.

Adresaci szkoleń:
Wszystkie osoby niezależnie od zajmowanego stanowiska, doświadczenia i wykształcenia, które interesuje szeroko pojęty rozwój. Wszyscy, którzy chcą być bardziej efektywni i skuteczni w swoim działaniu.
 
ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH W ŻYCIU I W PRACY 
Uczestnicy szkolenia poprawią metody samokontroli w sytuacjach biznesowych. Nauczą się zapobiegać kumulacji trudnych emocji oraz nabędą umiejętności zapobiegania sytuacjom konfliktowym poprzez techniki asertywne.
 • Asertywność – mity na temat asertywności, korzyści osobiste i społeczne, panaceum na kontakty zawodowe
 • Umiejętność stawiania granic. Jak odmówić i zachować dobre relacje, komunikowanie niepomyślnych wiadomości
 • Uniwersalny schemat informacji zwrotnej - możliwości i korzyści
 • Inteligencja emocjonalna – dlaczego ‘inteligentni’ bywają ‘nieinteligentni emocjonalnie’?
 • Droga inteligencji emocjonalnej – samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zarządzanie relacjami
 • Samokontrola w sytuacjach biznesowych – jak radzić sobie z emocjami własnymi i innych? · Kontrolowanie zewnętrznych oznak stresu
 • Jak dystansować się do zdarzeń, na które nie mamy wpływu ?
 
TRENING INTERPERSONALNY WGLĄD W SIEBIE, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Trening Interpersonalny jest specyficzną formą pracy nad sobą opartą o tzw. proces grupowy. W zależności od dynamiki grupy poszczególne fazy procesu przebiegają z różną intensywnością i w różnym czasie.
Główne cele treningu:
Podstawowym „materiałem do pracy” jest to, co wydarza się rzeczywiście pomiędzy uczestnikami. Trening nie ma z góry ustalonego programu, a trener pełni rolę moderatora, opiekuna. Jest okazją do wypróbowania nowych zachowań, rozwija empatię, poprawia kompetencje komunikacyjne, interpersonalne, pogłębia samoświadomość, uczy adekwatnych zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach. Oprócz znakomitego waloru edukacyjnego, trening też jest pięknym przeżyciem zbliżającym do siebie ludzi.
 
TRENING SAMOŚWIADOMOŚCI - OPRACOWANIE BIZNESOPLANU ŻYCIOWEGO
Trening nastawiony na rozwój i pogłębianie samoświadomości. Wiedza o sobie, swoim potencjale, możliwościach, przezwyciężanie trudności i łamanie barier.
 
Dowiesz się o sobie:
 • Co masz, a czego ci brakuje w poszczególnych obszarach życia
 • Jakie są twoje cele, priorytety
 • Czego potrzebujesz, aby zrealizować swoje cele życiowe
 • Projektowanie biznesplanu harmonijnej realizacji celów życiowych Nauczysz się jak wykorzystywać:
 • Neurologiczne poziomy wpływu wg Diltsa
 • Jak uczynić z podświadomości swojego sprzymierzeńca w realizacji celów zamiast sabotażysty
 • Techniki pracy z przekonaniami, emocjami
Specjalnie dla Państwa Firmy
 • zorganizujemy szkolenie zamknięte na każdy temat
 • zapewnimy najlepszego eksperta danej dziedziny
 • przeszkolimy dowolną liczbę uczestników dojeżdżając na miejsce
 • zapewnimy materiały szkoleniowe oraz certyfikaty zgodnie z rozporządzeniem MEN
 • koncentrujemy się na rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone