Akademia Bliżej

Akademia Menadżera

Szanowni Państwo
 
Zapraszamy do udziału w „Akademii Menedżera MŚP”, organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i promowanej jako projekt pod nazwą „Przepis na Menedżera
 
Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozwój potencjału i kompetencji kadr kierowniczych MŚP.
Usługi rozwojowe, oferowane w projekcie są dofinansowywane i obejmują m.in. takie aktywności jak szkolenia, coaching, mentoring, badanie potencjału przyszłych o obecnych managerów.
Dla kogo
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców spełniających następujące warunki:
 • należą do sektora MŚP;
 • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • posiadają „Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
 • nie zostali objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”.
 
Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych
Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:
 • opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych
 • usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.
 Kwoty wsparcia działań rozwojowych w projekcie
 
Maksymalna kwota wsparcia jest różna dla poszczególnych województw i przykładowo może wynosić:
Dla mikroprzedsiębiorstwa – do 12 500 zł (w tym przygotowanie diagnozy do 2500 zł);          
Dla małego przedsiębiorstwa – do 25 000 zł (w tym przygotowanie diagnozy do 5000 zł);
Dla średniego przedsiębiorstwa – do 88 400 zł (w tym przygotowanie diagnozy do 19400 zł).
Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu, w zależności od województwa lokalizacji przedsiębiorstwa, wynosi do 10 000 zł.
Dofinansowanie to 80% dla wszystkich przedsiębiorstw w przypadku pomocy de minimis Jeżeli firma wykorzystała limit pomocy de minimis, może skorzystać z pomocy publicznej na ogólnych warunkach.
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej PARP „Akademia Menadżera MSP” 
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz
 
Zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy we wszystkich sprawach dotyczacych rejestracji,składania wnisoków i rozliczania.
Eksperci,którzy współpracują z nami wykonają Obowiązkową Diagnozę Potrzeb Rozowjowych Przedsiębiorstwa.Akademia Blizej przeprowadzi wynikające z diagnozy szkolenia.

Akademia Menadżera MiŚP- opis projektu
 
Kursy i szkolenia w ramach Akademii Menadżera  przekazują wiedzę oraz rozwijają kompetencje kierownicze uczestników.
Jest skierowany do osób pełniących już funkcje managerskie oraz łączących swoją przyszłą karierę zawodową z zarządzaniem przedsiębiorstwem i planujących rozwój swojego potencjału zawodowego.
Tematyka kursów obejmuje m.in zagadnienia psychologii społecznej, rozwiązywania konfliktów w organizacji, wywierania wpływu, samorozwoju oraz kształtowania wizerunku.
Wiedza jest przekazywana w poszczególnych modułach tematycznych Akademii na poziomie podstawowym i zaawansowanym –Master Class.
Nasz kurs daje odpowiedz nie tylko na pytanie ‘jak” ale także ‘dlaczego” ludzie zachowują się w określony sposób oraz czy te zachowania mogą być modyfikowane biorąc pod uwagę psychologię wprowadzania zmian.
W ramach projektu trenerzy Akademii prowadzą m.in. szkolenia i kursy w 5-modułowym programie doskonalenia kompetencji .
 
Obszary oferowanych szkoleń w projekcie
Moduł I: Zarządzanie przedsiębiorstwem:
 • Prowadzenie działalności gospodarczej (aspekty prawne i finansowe)
 • Zarządzanie jakością i finansami
 • Zarządzanie zmianą
Moduł II: Skuteczność menadżera:
 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji-mediator wewnętrzny w organizacji
 • Podejmowanie decyzji i rozwiazywanie problemów
 • Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Efektywność osobista i biznesowa
 • Menadżer jako coach i mentor, trener
Moduł III: Zarządzanie zespołem
 • Rekrutacja i pozyskiwanie pracowników
 • Ocena pracowników
 • Motywowanie i delegowanie zadań
Moduł IV: Komunikacja
 • Efektywna komunikacja pozioma i pionowa w organizacji
 • Negocjacje i mediacje w organizacji
 • Coaching zespołowy i facylitacja
 • Wykorzystanie technologii IT w procesie komunikacji
Moduł V:Orientacja strategiczna
 • Analiza strategii przedsiębiorstwa
 • Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, autoprezentacja
 • Umiejętne wyznaczanie celów biznesowych
Każdy z modułów zawiera program na poziomie podstawowym i zaawansowanym w zależności od potrzeb organizacji i pracownika.
Uczestnik może wybrać cały program Akademii Menadżera lub poszczególne moduły zgodnie z diagnozą potrzeb.
 
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach Akademii Managera
 • Warsztaty prowadzą trenerzy-mentorzy i praktycy biznesu.
 • Realizujemy projekt szkoleniowy kompleksowo: pomagamy w sprawach rejestracji, składania i rozliczania wniosków, współpracujemy z konsultantami, którzy wykonują obowiązkową diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa dla Firm
 • Masz możliwość potwierdzenia swoich kompetencji i uzyskanie certyfikatu managera w systemie VCC
 • Masz możliwość uzyskania dofinansowania kosztu kursów aż do 80% wartości
 • Poznasz autorskie narzędzia rozwojowe i będziesz mógł je wykorzystać w swojej organizacji, takie jak: Coaching konfliktu- budowanie porozumienia w organizacji®, Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ®w organizacji, Model PBI™ oparty na podejściu poznawczym, behawioralnym i interpersonalny.
 • Firma Akademia Bliżej  posiada  znak jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych przyznawany przez samorząd instytucjom ,które realizują usługi na najwyższym poziomie.
 
 

 
 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone