Akademia Bliżej

Certyfikacja - Uczestnik kursu

Akademia Bliżej posiada uprawnienia do realizacji kursów/szkoleń oraz zewnętrznej certyfikacji w systemie Vocational Competence Certificate ( VCC )  następujących modułów:
Mediacje sądowe i pozasądowe-moduł autorski
Negocjacje
Coaching
Trener VCC
Menedżer
Techniki sprzedaży

System certyfikacji VCC.

Jednym z najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie zawodowe.
 
Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie
i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.
CERTYFIKAT VCC
 
Jest dokumentem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Wydawany jest wyłącznie w języku angielskim z logo Europassu (Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie).
Certyfikat zawiera następujące informacje:
 • imię i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • nazwa zawodu
 • numer identyfikujący wydany certyfikat
Suplement jest uzupełnieniem certyfikatu VCC. Zawiera precyzyjne informacje, które nie są podane na certyfikacie, a tworzą z nim spójną całość. Suplement zawiera następujące informacje:
 • nazwa certyfikatu
 • nazwa certyfikatu w języku oryginału
 • profil umiejętności i kompetencji
 • podstawa wydania certyfikatu
 • skala ocen
 • wykaz efektów uczenia się
Po zaliczeniu certyfikacji uczestnik może starać się o rekomendację Ośrodka Mediacji i wpis na listy mediatorów stałych lub listy mediatorów rekomendowanych przez Ośrodek Mediacji MIRM Synergia w ramach ścieżki rekomendacji Akademia Profesjonalnego Mediatora

Wymagania związane z procesem certyfikacji VCC:
Zalecana liczba godzin szkoleniowych z zależności od modułu

Egzamin teoretyczny:
 • Test składający się z 30 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa.
 • Forma egzaminu: on-line/test.

Egzamin praktyczny:
 • wymogi uzależnione od danego modułu
Wyniki zostaną przedstawione w postaci feedbacku i opisu egzaminu przez uprawnionego Egzaminatora VCC - eksperta danego modułu

Egzamin teoretyczny: czas trwania egzaminu - 30 minut
Egzamin praktyczny: czas trwania egzaminu - 30 minut

Wynik egzaminu uprawniający do otrzymania certyfikatu zgodnie z wymogami stawianymi egzaminom kwalifikacyjnym w formach szkolnictwa zawodowego:
 • egzamin teoretyczny: poziom minimalny 55%
 • egzamin praktyczny: poziom minimalny 75%
Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach, z wyszczególnieniem efektów uczenia się.
Zapraszamy również do certyfikacji Trenerów mediacji i asesorów/egzaminatorów wraz ekspertów pozostałych modułów.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone