Akademia Bliżej

Certyfikacja - Uczestnik kursu

System certyfikacji VCC.
Jednym z najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie zawodowe.
 
Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie
i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.
CERTYFIKAT VCC
 
Jest dokumentem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Wydawany jest wyłącznie w języku angielskim z logo Europassu (Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie).
Certyfikat zawiera następujące informacje:
 • imię i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • nazwa zawodu
 • numer identyfikujący wydany certyfikat
Suplement jest uzupełnieniem certyfikatu VCC. Zawiera precyzyjne informacje, które nie są podane na certyfikacie, a tworzą z nim spójną całość. Suplement zawiera następujące informacje:
 • nazwa certyfikatu
 • nazwa certyfikatu w języku oryginału
 • profil umiejętności i kompetencji
 • podstawa wydania certyfikatu
 • skala ocen
 • wykaz efektów uczenia się
Akademia Bliżej posiada  uprawienia Partnera  Egzaminacyjnego Instytucji Certyfikującej w kwalifikacji Mediacje Cywilne i Gospodarcze:
Fundacji VCC


Prowadzimy szkolenia przygotowujące do certyfikacji w systemie bezpośrednim i mieszanym ( e-learning oraz konsultacje z mentorem/doradcą walidacyjnym)
Wymagania dotyczące walidacji/certyfikacji kwalifikacji Prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych określone są w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z  dnia 4 grudnia 2018 roku
Kod kwalifikacji w ZRK: 5C381800023
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 1198).
Wymagania poprzedzające dla kandydatów:
Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 4 PRK.
W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo dojrzałości.
Wymagania dotyczące walidacji/certyfikacji kwalifikacji Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych określone są w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018r.
Kod kwalifikacji w ZRK: 6C381900001
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz.1201).
Wymagania poprzedzające dla kandydatów:
Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK, potwierdzoną kwalifikację rynkową Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych oraz udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 5 mediacji w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do walidacji.
W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć:
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • certyfikat kwalifikacji rynkowej Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
 • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej 5 mediacji w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do walidacji.
Certyfikujemy także w systemie VCC w modułach:
Coaching
Trener VCC
Doradca Zawodowy
Kompetencje społeczne
Techniki sprzedaży
Negocjacje i NLP

 

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone