Akademia Bliżej

Co to jest mediacja?

Mediacja, to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Jest ona procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą neutralną i bezstronną, niezaangażowaną w konflikt.

Zadaniem mediatora jest ułatwianie procesu osiągania ugody drogą negocjacji z obu stronami konfliktu.

Mediacja w swoim głównym założeniu ma prowadzić do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony typu WYGRANY/WYGRANY, co wymaga od obu stron gotowości do kompromisu. Uwieńczeniem mediacji jest podpisanie ugody.

Korzyści z mediacji

 • niższy koszt w stosunku do procesowego i sądowego
 • zwrot z urzędu wpisowego w przypadku zawarcia ugody
 • w przypadku nieskutecznej mediacji lub braku zatwierdzenia ugody przez sąd zaliczenie kosztów mediacji na poczet niezbędnych kosztów procesu
 • satysfakcja psychologiczna ,merytoryczna i proceduralna własna; dla osób trzecich
 • możliwość współdecydowania
 • poczucie bezpieczeństwa wynikające z kontroli wyniku
 • zatrzymanie eskalacji konfliktu
 • ostateczne rozwiązanie konfliktu a nie tylko jego rozstrzygnięcie
 • oszczędność czasu
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w przyszłości

Cechy mediacji

Mediacja kładzie nacisk na wzajemny szacunek stron. Przyzwala na wyrażanie emocji wypływających ze sporu, pod warunkiem poszanowania godności drugiej osoby.

Mediacja jest dobrowolna, poufna, nieformalna, gdyż nie wymaga protokołu z każdego wypowiedzianego zdania. Spór jest własnością stron a nie mediatora,

Mediacja może mieć miejsce, gdy strony są gotowe chociaż do minimalnej zmiany stanowiska.

Koszty postępowania mediacyjnego: strony dzielą zazwyczaj po połowie zgodnie z cennikiem Centrum.

Centrum Mediacji prowadzi mediacje w sprawach:

1) cywilnych, dotyczących konfliktów:

 • rodzinnych (w tym rozwodowych, w sprawach kontaktów i opieki nad dziećmi, podziału majątku itd.)
 • gospodarczych
 • pracowniczych

2) we wszelkich konfliktach i sporach, w których strony pragną się porozumieć, np.:

 • biznesowych (wewnątrz firm, między firmami, między kontrahentami, w zespołach pracowniczych, między kierownikiem a zespołem itd.)
 • sąsiedzkich
 • pomiędzy dłużnikami a wierzycielami
 • w społecznościach lokalnych
 • w małżeństwach/związkach
 • związanych z rozstaniem partnerów
 • dotyczących ustalenia zasad opieki nad dziećmi po rozwodach
 • pomiędzy rodzicami i dziećmi
 • międzypokoleniowych
 • szkolnych (dyrektor/nauczyciel, nauczyciel/nauczyciel, rodzic/nauczyciel, uczeń/
 • uczeń, nauczyciel/uczeń itd.)

Jak skorzystać z mediacji:

W celu zgłoszenia sprawy do mediacji prosimy o kontakt z Centrum Mediacji
e-mail:mediacje.opole@wp.pl.,tel.kontaktowy 530 697 250

Mediator dyżurujący ustala terminy indywidualnych spotkań informacyjno - konsultacyjnych. Podczas tych spotkań strony podejmują decyzję o uczestnictwie w mediacji. Udział w mediacji jest dobrowolny, także w sprawach kierowanych przez sądy.

Po spotkaniach wstępnych mediator ustala ze stronami termin wspólnej sesji mediacyjnej. Sesji odbywa się tyle, ile potrzebują strony, aby podjąć decyzje co do rozwiązania konfliktu.

Mediacje prowadzimy w Opolu, ul. Katowicka 55,lok.4.12,IV piętro

Mediacja kończy się podpisaniem porozumienia wypracowanego i uzgodnionego przez strony lub sporządzeniem protokołu rozbieżności, gdy nie doszło do ugody.

Na życzenie wysyłamy ugodę do Sądu celem zatwierdzenia i nadania klauzuli wykonalności.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone